Kontakt     I     Štúdiá    I     O Chefparade

SK     EN

Košice  PO - PIA (10 - 17)
0948 796 397

Bratislava  PO - PIA (10 - 17)
0948 234 553

   0948 234 553   |     info@chefparade.sk

Prázdny

Obchodné podmienky

1. Základné informácie

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope www.chefparade.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji produktu alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Predávajúcim je: Chefparade s.r.o., Košická 58, 821 08 Bratislava. IČO 46195807, DIČ 2023287079, IČ DPH SK2023287079. Tel. 0948 234 553, e-mail: info@chefparade.sk. Zapísaný v Obchodnom registri Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 73917/B.

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27. 

1. 1 Objednávka a uzavretie zmluvy

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

 

1. 2 Ceny produktu

Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní. Produktom sa rozumie tovar, služba, kurz varenia alebo (darčekový) poukaz na kurz. Predávajúci nie je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie.

1. 3 Platba za produkt

Predávajúci akceptuje platbu za objednaný produkt nasledujúcimi spôsobmi:

 • platba prevodom vopred,
 • platba online kartou,
 • platba hotovosťou,
 • platba poukazom.

Súčasťou objednávky v e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný produkt.

Náklady na doručenie – poštovné

Predávajúci ponúka nasledujúce možnosti doručenia produktov:

 • doručenie kuriérom (4,99€),
 • doručenie e-mailom (zadarmo),
 • osobné prevzatie v Chefparade Bratislava.

 

1.4 Dodanie produktu

Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu produkt najneskôr do 30 dní.

Produkt sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného produktu (vrátane doručenia e-mailom), alebo ak sa a) produkty objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia produktu, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva produkt pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) produkt dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného produktu.

Poukazy na kurzy varenia / účasť na kurze

Poukazy na kurzy varenia sú prenosné na inú osobu (ďalej len „držiteľ“). Držiteľ poukazu môže uplatniť poukaz na rezerváciu konkrétneho kurzu do 6 mesiacov od zakúpenia. Platnosť poukazu môže držiteľ pred uplynutím tejto lehoty predĺžiť za poplatok 15€ / poukaz o ďalších 6 mesiacov. V cene poukazu sú zahrnuté suroviny na kurz, zapožičanie zástery, vybavenia, lektor a neobmedzená konzumácia nealko nápojov, citronády, čaju a kávy počas kurzu a kulinársky certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu. 

Ak sa držiteľ poukazu nemôže zúčastniť kurzu v čase jeho konania, môže si vybrať náhradný termín bez poplatku, ak o tom upovedomí predávajúceho do 72 hodín pred plánovaným začiatkom kurzu. V prípade, ak o tejto skutočnosti upovedomí držiteľ poukazu predávajúceho najneskôr do 48 hodín pred začiatkom kurzu, výber náhradného termínu je možný za poplatok v hodnote 50% z ceny kurzu. V prípade, ak o neúčasti na kurze držiteľ poukazu informuje predávajúceho v lehote kratšej ako 24 hodín pred začiatkom kurzu, výber iného termínu je možný za poplatok v hodnote 100% ceny kurzu. Ak sa držiteľ poukazu nedostaví na kurz, hodnota poukazu mu nebude vrátená a nemá nárok ani na náhradný termín.

Ak z prevádzkových, technických alebo personálnych dôvodov na strane predávajúceho nebude možné plánovaný kurz uskutočniť, predávajúci vráti kupujúcemu 100% hodnoty kurzu – vo forme kreditu na iný kurz varenia.

1.5 Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má produkt pri prevzatí kupujúcim. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

Záručná doba na nový produkt je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia produktu kupujúcim. Záručná doba na služby je 3 mesiace. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

Záručný list sa vystavuje na žiadosť kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.

Ak má produkt vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci by však nemal ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktu alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese sídla. Ak je však v záručnom liste uvedený záručný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu v záručnom servise. Záručný servis je povinný opravu vykonať v lehote najneskôr do 30 dní.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci
v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie.
Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

1.6 Vrátenie produktu - odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia produktu.
Toto právo môže využiť len spotrebiteľ.

Produkt sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného produktu, alebo ak sa a) produkty objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia produktu, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva produkt pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) produkt dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného produktu.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • predaj produktu zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, produktu vyrobeného na mieru alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj produktu, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj produktu uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj produktu, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným produktom,
 • predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý je dostupný na [uveďte link na predvyplnený formulár].

Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je produkt doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie produktu späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si produkt vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať produkt späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie produktu. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol produkt odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie produktu predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie produktu a aj náklady na vrátenie produktu, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty produktu, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania
s produktom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti produktu.

Kupujúci má po doručení produktu možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však produkt používať,
ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti produktu by mal spotrebiteľ
s produktom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené
v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s produktom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou.

1.7 Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

1.8 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

BOZP podmienky kurzov varenia/účasti na kurze
Cieľom predávajúceho je umožniť kupujúcim, držiteľom poukazu, účastníkom a ďalším osobám
bezpečné využitie času v našej škole varenia. Z tohto dôvodu Vás vopred informujeme o nasledujúcich
pokynoch a bezpečnostných štandardoch, ktoré žiadame dodržiavať v plnom rozsahu. V opačnom
prípade kupujúci, resp. osoby zúčastňujúce sa školy varenia, ponesú následky porušenia svojich
povinností a za takéto následky nebude zodpovedný predávajúci.


Osoby zúčastňujúce sa na kurze varenia a osoby zdržiavajúce sa a pohybujúce sa v priestoroch/štúdiách
Chefparade sú povinné rešpektovať a dodržiavať:

 • všetky obmedzenia, výstrahy pred nebezpečenstvom, príkazy a zákazy označené bezpečnostnými značkami;
 • zákaz užívania alkoholických nápojov a iných omamných látok, zákaz ich prinášania na
  pracovisko, zákaz vstupu na pracovisko pod ich vplyvom. V prípade, že počas pobytu v škole
  varenia Chefparade užívate alkoholické nápoje, musíte byť mimoriadne opatrní a beriete na
  vedomie, že za akékoľvek zranenia, nehody, vzniknuté škody a iné podobné udalosti nesiete
  vlastnú zodpovednosť. Spoločnosť Chefparade nemôže niesť a nebude niesť žiadnu právnu ani
  inú zodpovednosť za takúto situáciu;
 • zákaz akejkoľvek manipulácie so všetkými technickými zariadeniami a vybavením s výnimkou
  bežného používania v rámci kurzu varenia;
 • zákaz fajčenia;
 • žiadna manipulácia s otvoreným ohňom v žiadnej časti priestorov, s výnimkou zariadení
  používaných na varenie v rámci kurzu varenia;
 • používanie osobných ochranných prostriedkov, ak im boli pridelené alebo nariadené;
 • návody na obsluhu zariadení, pokiaľ bolo kuchárom povolené použitie týchto technických
  zariadení;
 • dodržiavanie a rešpektovanie požiarnych predpisov, požiarnych poplachových smerníc,
  bezpečnostných predpisov, pokynov, značiek a iných bezpečnostných dokumentov na
  pracovisku.

Okrem vyššie uvedeného sú účastníci kurzu varenia a osoby, ktoré sa zdržiavajú a pohybujú v
priestoroch Chefparade, povinní:

 • správať sa tak, aby svojou činnosťou a konaním nespôsobili akúkoľvek príčinu k vzniku požiaru alebo zranení;
 • zdržiavať sa výlučne len v určených pracovných priestoroch, svojvoľne ich neopúšťať a nevstupovať do iných priestorov bez povolenia a vedomia kuchára alebo iného vedúceho pracovníka;
 • pohybovať sa výlučne len po miestach a cestách, ktoré sú označené alebo udržiavané ako voľne priechodné;
 • udržiavať poriadok a čistotu a nepoškodzovať technické vybavenie, zariadenie budovy a iný majetok;
 • nahlásiť vedúcemu zamestnancovi každý úraz alebo nehodu, ku ktorej došlo počas hodiny varenia alebo počas plnenia pracovnej činnosti alebo počas pobytu v priestore alebo v budove. Poskytnúť plnú a akúkoľvek vyžadovanú súčinnosť a spolupracovať pri vypracovaní záznamu o úraze alebo nehode, či požiari a byť plne súčinný pri akomkoľvek ďalšom šetrení predmetnej udalosti;
 • v prípade mimoriadnej udalosti počas doby pobytu alebo návštevy (požiar, havária, nehoda a pod.) rešpektovať pokyny vedúcich zamestnancov a urýchlene opustiť ohrozený priestor na zhromažďovacie miesto, popri tom sledovať určený smer úniku z miesta (značky únikového východu alebo EXIT);
 • bez vedomia a povolenia vedúceho zamestnanca nevstupovať do priestorov so zvýšeným nebezpečenstvom; neobsluhovať žiadne stroje alebo zariadenia, pokiaľ na to nie sú oprávnení a riadne oboznámení s ich obsluhou a pokiaľ takáto obsluha nie je súčasťou ich povinností.

Fajčenie vo vnútorných priestoroch je prísne zakázané. Manipulácia s ohňom je povolená len v súvislosti s varením a len pod dohľadom a so súhlasom kuchára.

Prázdny
Prázdny

Jedinečný zážitok
kombinácia chutí, vôní a príjemnej spoločnosti

Skúsení šéfkuchári
so zahraničnými skúsenosťami

Viac ako 50 kurzov
európskej aj svetovej kuchyne

Nastavenia ochrany súkromia

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...